Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5

Tanečný odbor

Výtvarný odbor


PRIJÍMACIE SKÚŠKY na školský rok 2016/2017

Súkromná základná umelecká škola na Prokofievovej ul. č. 5 v Bratislave oznamuje, že prijímacie skúšky pre odbory výtvarný a tanečný sa uskutočnia v dňoch 18. a 19. mája 2016 od 14.00 do 18.00 hod. v priestoroch SZUŠ na Prokofievovej ul. č. 5 v Bratislave pre všetky elokované pracoviská.

Prijímacie skúšky

Elokované pracoviská a odbory SZUŠ v šk. roku 2016/2017

Elokované pracovisko Odbor
ZŠ Prokofievova Tanečný a výtvarný odbor
ZŠ Pankúchova Tanečný odbor
ZŠ Vazovova Tanečný a výtvarný odbor
ZŠ Mudroňova Výtvarný odbor
ZŠ Tilgnerova Tanečný odbor
ZŠ Majerníkova / ZŠ A. Dubčeka Tanečný a výtvarný odbor
ZŠ Za kasárňou Výtvarný odbor
ZŠ Černyševského Tanečný odbor
ZŠ Ostredkova Tanečný a výtvarný odbor
ZŠ Drieňová Tanečný a výtvarný odbor
ZŠ Nevädzova / SD Trávniky Tanečný a výtvarný odbor
ZŠ Žitavská Tanečný odbor
ZŠ Fándlyho Výtvarný odbor

V prípade záujmu o štúdium Vášho dieťaťa na jednom z našich elokovaných pracovísk Vás poprosíme o vyplnenie e-prihlášky. (Pred začiatkom vypĺňania prihlášky si kliknutím vpravo hore vyberte Slovensko). S vyplnenou prihláškou sa na Vás budeme tešiť v termíne prijímacích skúšok.


Tanečný odbor

V tanečnom odbore môžu deti pod vedením skúsených pedagógov už od štyroch rokov všestranne rozvíjať svoje pohybové schopnosti a získavať tanečné základy k zvládnutiu všetkých tanečných techník. Tanec v spojení s hudbou formuje celkový rozvoj dieťaťa, jeho estetické cítenie a poskytuje mu možnosť na pozitívne využitie celkovej energie. Na jednotlivých elokovaných pracoviskách sa počas štúdia žiaci zoznámia s tanečnými technikami klasického, moderného, ľudového, kreatívneho, jazzového a muzikálového tanca, hudobno-pohybovou prípravou, street a commercial MTV dance a gymnastikou. Žiaci našej školy sa zúčastňujú tanečných festivalov, rôznych súťaží doma i v zahraničí, a tiež celovečerných predstavení. Mnoho našich študentov sa venuje tancu aj po absolvovaní štúdia na našej škole a niektorí z nich úspešne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých umeleckých školách.

Viac info...

Výtvarný odbor

Výtvarná činnosť v SZUŠ v sebe zahŕňa disciplíny potrebné pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka až po dospievajúcich a dospelých študentov. V prípravnom štúdiu sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Štúdium je zamerané na materiálno-technické experimentovanie a samostatnú tvorbu formou plošných disciplín - kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie - modelovanie, sochárstvo, keramika. Umelecké výstupy žiakov spočívajú vo výstavnej a súťažnej činnosti, realizáciou v rámci tvorivých dielní a letného ateliéru.

Viac info...