Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5

Tanečný odbor

Výtvarný odbor


Žiadosť o podporu

Vážení rodičia, pedagógovia a priaznivci umeleckého vzdelávania,

do pripomienkového konania sa dostala novela Nariadenia vlády 668/2004 Z. z., ktorou sa menia hodnoty koeficientov pre individuálne a skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole takto:

Toto rozdelenie koeficientov zakladá diskrimináciu žiakov v skupinových odboroch (výtvarný, tanečný), kde náklady na vyučovanie bude štát pokrývať iba vo výške 81,2%, zatiaľ čo náklady na vyučovanie žiaka v individuálnej forme budú pokryté na 105%.

Takéto zníženie koeficientu pre skupinovú formu vyučovania znamená pre našu SZUŠ nutnosť zvýšiť príspevok rodičov na zabezpečenie vyučovania (školné) a pre niektoré základné umelecké školy môže byť dokonca likvidačné.

V súlade s očakávaným jednotkovým koeficientom na rok 2017 a po analýze nákladovosti vyučovania Asociácia súkromných škôl navrhuje, aby sa koeficienty upravili na 13,7 a 5,5. V takomto prípade by boli náklady na individuálnu formu vyučovania žiakov pokryté vo výške 98% a na skupinovú formu vyučovania (tanečný a výtvarný odbor) vo výške 93%.

Vážení rodičia, pedagógovia a priaznivci umeleckého vzdelávania, v súvislosti s uvedeným sa na Vás obraciame so žiadosťou o bezodkladnú podporu nášho návrhu pripojením sa k našej hromadnej pripomienke v termíne od 25.10. do 2.11.2016.

Postup

  1. Zaregistrujte sa na stránke https://www.slov-lex.sk/domov (Kliknite na Prihlásenie – Registrácia používateľa, zadajte povinné údaje)
  2. Po potvrdení spätného mailu sa prihláste na tej istej stránke ako registrovaný užívateľ.
  3. Prejdite na stránku (skopírujte nasledujúci link) https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/919/hromadne-pripomienky/zobraz
  4. Rozklikninte zelenú bublinku hromadnej pripomienky – Autor: Molotová, Greta (je tam viac hromadných pripomienok ☺)
  5. V spodnej časti potvrďte hromadnú pripomienku.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Nedovoľme, aby žiaci v skupinovom vyučovaní boli ukrátení o možnosť umeleckého vzdelávania. Vaše 2 minúty času nám môžu pomôcť zmierniť dopad zamýšľanej zmeny.S úctou vedenie SZUŠ


Tanečný odbor

V tanečnom odbore môžu deti pod vedením skúsených pedagógov už od štyroch rokov všestranne rozvíjať svoje pohybové schopnosti a získavať tanečné základy k zvládnutiu všetkých tanečných techník. Tanec v spojení s hudbou formuje celkový rozvoj dieťaťa, jeho estetické cítenie a poskytuje mu možnosť na pozitívne využitie celkovej energie. Na jednotlivých elokovaných pracoviskách sa počas štúdia žiaci zoznámia s tanečnými technikami klasického, moderného, ľudového, kreatívneho, jazzového a muzikálového tanca, hudobno-pohybovou prípravou, street a commercial MTV dance a gymnastikou. Žiaci našej školy sa zúčastňujú tanečných festivalov, rôznych súťaží doma i v zahraničí, a tiež celovečerných predstavení. Mnoho našich študentov sa venuje tancu aj po absolvovaní štúdia na našej škole a niektorí z nich úspešne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých umeleckých školách.

Viac info...

Výtvarný odbor

Výtvarná činnosť v SZUŠ v sebe zahŕňa disciplíny potrebné pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka až po dospievajúcich a dospelých študentov. V prípravnom štúdiu sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Štúdium je zamerané na materiálno-technické experimentovanie a samostatnú tvorbu formou plošných disciplín - kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie - modelovanie, sochárstvo, keramika. Umelecké výstupy žiakov spočívajú vo výstavnej a súťažnej činnosti, realizáciou v rámci tvorivých dielní a letného ateliéru.

Viac info...