Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5

Tanečný odbor

Výtvarný odbor


DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY na školský rok 2016/2017

Milí rodičia,

ste priaznivci výtvarného a tanečného umenia? Máte doma dieťa s talentom na tanec či výtvarné umenie?

Hoci sa v súčasnosti ešte naplno venujete dovolenkovým a prázdninovým aktivitám, dávame Vám do pozornosti možnosť štúdia Vášho dieťaťa na niektorom elokovanom pracovisku našej školy v novom školskom roku (nižšie uvedený) . Prihlásiť sa môžete aj elektronickou prihláškou. (Pred začiatkom vypĺňania prihlášky si kliknutím vpravo hore vyberte Slovensko). Všetky potrebné informácie k štúdiu Vám poskytneme na tel. číslach: 0907 383 370 - tanečný odbor alebo 0917 867 542 - výtvarný odbor.

Prijímacie skúšky

Tanečný odbor

V tanečnom odbore môžu deti pod vedením skúsených pedagógov už od štyroch rokov všestranne rozvíjať svoje pohybové schopnosti a získavať tanečné základy k zvládnutiu všetkých tanečných techník. Tanec v spojení s hudbou formuje celkový rozvoj dieťaťa, jeho estetické cítenie a poskytuje mu možnosť na pozitívne využitie celkovej energie. Na jednotlivých elokovaných pracoviskách sa počas štúdia žiaci zoznámia s tanečnými technikami klasického, moderného, ľudového, kreatívneho, jazzového a muzikálového tanca, hudobno-pohybovou prípravou, street a commercial MTV dance a gymnastikou. Žiaci našej školy sa zúčastňujú tanečných festivalov, rôznych súťaží doma i v zahraničí, a tiež celovečerných predstavení. Mnoho našich študentov sa venuje tancu aj po absolvovaní štúdia na našej škole a niektorí z nich úspešne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých umeleckých školách.

Viac info...

Výtvarný odbor

Výtvarná činnosť v SZUŠ v sebe zahŕňa disciplíny potrebné pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka až po dospievajúcich a dospelých študentov. V prípravnom štúdiu sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Štúdium je zamerané na materiálno-technické experimentovanie a samostatnú tvorbu formou plošných disciplín - kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie - modelovanie, sochárstvo, keramika. Umelecké výstupy žiakov spočívajú vo výstavnej a súťažnej činnosti, realizáciou v rámci tvorivých dielní a letného ateliéru.

Viac info...