Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5
Tanečný odbor
Výtvarný odbor

Umenie pre deti – podporte nás 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy, obraciame sa k Vám s prosbou o podporu našich umeleckých aktivít. Rozhodnite sa a darujte 2% zaplatenej dane za rok 2017 našej škole – Vašim deťom. Máte možnosť rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane (nie je to daň naviac) neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech našej organizácie a Vašich detí.

KTO SME?

Občianske združenie UMENIE PRE DETI vzniklo v roku 2012, patrí k vymedzeným právnickým osobám, ktoré môžu byť prijímateľmi finančných prostriedkov účelovo určených na stanovený cieľ. Ide o zaregistrované dobrovoľné združenie, ktorého účelom je združovať záujemcov o výtvarné a tanečné umenie. Cieľom činnosti združenia je organizovať a podporovať voľnočasové aktivity detí v oblasti výtvarnej výchovy, tanečnej výchovy a animovanej tvorby. Žiakom ponúkame plnohodnotné trávenie voľného času v kreatívnom a podnetnom prostredí prihliadajúcom na individualitu každého žiaka.

PRÁVO ROZHODNÚŤ

Aj tento rok máte ako zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba právo rozhodnúť , na aký účel bude využitá suma zodpovedajúca 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2017. V širokom spektre mimovládnych organizácií plní naše združenie preventívnu funkciu pred rôznymi sociálno-patologickými javmi, ktoré sa nachádzajú v spoločnosti a sú nástrahami pre deti a mládež.

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Získané finančné prostriedky budú použité na tieto účely:

AKO POMOCŤ?

Vyjadriť svoj záujem a podporu nášmu občianskemu združeniu môžete v prípade, že ste zamestnanec doručením potvrdenia od zamestnávateľa o zaplatení dane a vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2018. Potvrdenie o zaplatení dane Vám zamestnávateľ vystaví na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, ktorú mu treba predložiť do 15. februára 2018. Ak ste FO alebo PO, na konci daňového priznania do príslušnej tabuľky vyplníte nižšie uvedené údaje nášho občianskeho združenia a doručíte ho na Váš daňový úrad do 31. marca 2018. Ďalšie informácie môžete získať na www.rozhodni.sk. Vážení rodičia a priaznivci školy, 

v prípade, že si želáte, aby Vami poukázané finančné prostriedky boli použité na konkrétne elokované pracovisko/odbor, predložte kópiu dokladu o poukázaní sumy priamo pedagógovi Vášho dieťaťa, prípadne vedeniu školy aj s uvedením názvu elokovaného pracoviska, odboru, prípadne menom pedagóga na mail: adriana.jarolinova@umeleckaskola.sk

V mene našich žiakov a Vašich talentovaných detí Vám vopred ďakujeme za Vašu podporu.

ÚDAJE K POUKÁZANIU 2%

Názov:  UMENIE PRE DETI Sídlo: Prokofievova 5, 851 01 Bratislava Právna forma: občianske združenie IČO: 42254558

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Pre zamestnancov

Fyzické osoby

Právické osoby


Štúdium v školskom roku 2018/2019

Noví záujemcovia o štúdium umeleckých odborov na jednotlivých elokovaných pracoviskách SZUŠ v školskom roku 2018/19 môžu vyplniť elektronickú prihlášku alebo sa prihlásiť v kancelárii školy.


Výsledky 6. ročníka výtvarnej súťaže s názvom Fantazijné zviera

Vážený učitelia,

výtvarná súťaž, vyhlásená SZUŠ Prokofievova 5 s názvom Fantazíjne zviera pozná svojich výhercov. Bol to náročný výber z 1386 prác žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SZUŠ. Pôvodne sme stanovili 6 kategórií ktoré sme rozšírili na 15 kategórií, v ktorých sme vyhodnotili 70 žiakov s cenami i s čestnými uznaniami. Touto cestou všetkým školám v rámci SR ďakujeme za aktívnu účasť, za kreatívnosť žiakov i šikovným učiteľom a učiteľkám, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

SZUŠ Prokofievova 5, Bratislava

Výsledky súťaže (vo formáte PDF)


Prosíme všetkých rodičov, prarodičov, priaznivcov a kamarátov o pomoc!

Petícia na podporu neobmedzovania financovania kultúry v Ružinove

Poslanci miestneho zastupiteľstva rozhodli o znížení rozpočtu Cultusu Ružinov na prevádzku o 250.000€. Toto rozhodnutie postihne najmä tých najslabších a najzraniteľnejších. Deti, mládež a seniorov. Utrpia tanečné a spevácke súbory, záujmové krúžky, športové kluby, seniorské centrá a občianske združenia pôsobiace v Ružinove. Nebude sa môcť pokračovať v postupnej revitalizácii kultúrnych domov. Reálne hrozí ich zatvorenie a prepúšťanie zamestnancov.

CIEĽ: Cieľom petície je zachovať rozpočet Cultusu Ružinov, aby naďalej mohol aspoň v rovnakom rozsahu podporovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre občanov. Preto prosíme vážených poslancov, aby svoje rozhodnutie ešte raz prehodnotili. Ďakujeme!!!

Postup je veľmi jednoduchý, stačí iba otvoriť nasledujúci odkaz a podpísať.


Denný tábor Malí umelci

Denný tábor Malý umelci Viac info Stiahnuť prihlášku (vo formáte .docx)

Tanečný odbor

V tanečnom odbore môžu deti pod vedením skúsených pedagógov už od štyroch rokov všestranne rozvíjať svoje pohybové schopnosti a získavať tanečné základy k zvládnutiu všetkých tanečných techník. Tanec v spojení s hudbou formuje celkový rozvoj dieťaťa, jeho estetické cítenie a poskytuje mu možnosť na pozitívne využitie celkovej energie. Na jednotlivých elokovaných pracoviskách sa počas štúdia žiaci zoznámia s tanečnými technikami klasického, moderného, ľudového, kreatívneho, jazzového a muzikálového tanca, hudobno-pohybovou prípravou, street a commercial MTV dance a gymnastikou. Žiaci našej školy sa zúčastňujú tanečných festivalov, rôznych súťaží doma i v zahraničí, a tiež celovečerných predstavení. Mnoho našich študentov sa venuje tancu aj po absolvovaní štúdia na našej škole a niektorí z nich úspešne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých umeleckých školách.

Viac info...

Výtvarný odbor

Výtvarná činnosť v SZUŠ v sebe zahŕňa disciplíny potrebné pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka až po dospievajúcich a dospelých študentov. V prípravnom štúdiu sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Štúdium je zamerané na materiálno-technické experimentovanie a samostatnú tvorbu formou plošných disciplín - kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie - modelovanie, sochárstvo, keramika. Umelecké výstupy žiakov spočívajú vo výstavnej a súťažnej činnosti, realizáciou v rámci tvorivých dielní a letného ateliéru.

Viac info...