Tanečný odbor

Tanečný odbor rozdeľujeme do troch kategórií- prípravné štúdium, 1. stupeň, 2. stupeň. Každá kategória je zameraná na spôsobilosť žiakov a ich primeraný vývoj pri tanci. Pedagógovia pracujú so žiakmi tak, aby sa vedeli pohybovať v priestore, pracujú s ich správnym držaním tela a formujú žiaka. Postupnou náročnosťou sa dopracuvávajú k jednotlivým tanečným variáciám a choreografiám, s ktorými sa potom prezentujú na súťažiach domáceho a medzinárodného charakteru.

Prípravné štúdium (4–6 r.)

Je realizované ako dvojročné štúdium v tanečnom odbore a to PŠ 1, ktorého predmetom je hudobno – pohybová výchova a PŠ 2, ktorého predmetom je tanečná príprava.

Žiaci sa naučia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení sa naučia základy tanečných prvkov, precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Výučba prebieha pomocou pesničiek a riekaniek za prítomnosti školených pedagógov.
Hodina trvá 45 min., počas ktorej výučba prebieha podľa metodických pokynov MŠ SR. 

Po úspešnom absolvovaní PŠ 2 žiaci automaticky postupujú do prvého ročníka základného štúdia. 

Základné štúdium – delí sa na 1. a 2. stupeň:

1. stupeň – deti od 6 do 15 rokov: Je zameraný na základy jednotlivých tanečných techník a to nasledovne – tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečnú prax. 1. stupeň je rozdelený na 1. a 2. časť. SZUŠ realizuje vyučovací proces v 1. časti 1. stupňa základného štúdia podľa učebného plánu č. 36 a č. 37. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 min – určená učebnými plánmi pre základné umelecké školy schválenými MŠ SR. Počet žiakov v skupine je určený v závislosti od priestorových podmienok jednotlivých elokovaných pracovísk. Výchovno – vzdelávací proces sa uskutočňuje v delených vyučovacích hodinách minimálne 2 – krát do týždňa. 

2. stupeň : deti od 15 rokov: Je zameraný na podrobnejšiu výučbu klasického, ľudového a moderného tanca, tanečnej praxe a dejín tanca, vytváranie jednotlivých tanečných variácii a choreografií. SZUŠ realizuje vyučovací proces v 2. stupni základného štúdia podľa učebného plánu č. 38.  Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 min –  určená učebnými plánmi pre základné umelecké školy schválenými MŠ SR.