Výtvarný odbor

Ponúkame 3 typy štúdia podľa veku žiaka- prípravné štúdium, 1. stupeň štúdia, 2. stupeň štúdia. Každá kategória sa zameriava na správny rozvoj kreativity a priestorového videnia. Pedagógovia formujú žiakov k samostatnej tvorbe, oboznamovaniu sa s rôznymi technikami a ich využitím.  Žiaci pracujú aj s priestorom, venujú sa aj tvorbe kulís, modelovaniu. Oboznamujú sa so základmi dejín výtvarného umenia a jeho vývoju. Počas školského roka sa žiaci zapájajú viacerých výtvarných súťaží doma aj v zahraničí. Každoročne pripravujeme polročnú a záverečnú vernisáž, kde sú vystavené práce žiakov všetkých skupín.

 

Prípravné štúdium (4–6 r.) – Predškolská výtvarná výchova: zameraná na hravé a spontánne výtvarné činnosti, ktoré sprostredkujú objavovanie výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosti využívania materiálov. Dôraz sa kladie na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa (správne držanie ceruzky, zvládnutie jednoduchých grafických tvarov a predpríprava na písanie), spoznávanie a pomenovanie farieb, priestorová predstavivosť pomocou modelovania.
Oboznámenie sa s rôznymi výtvarnými technikami (kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie).

Základné štúdium – delí sa na 1. a 2. stupeň:

1. stupeň : deti od 6-13 rokov: Výtvarná tvorba tohto stupňa obsahuje: kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbou (modelovanie), grafickú tvorbu a dekoratívne činnosti. 
Na hodinách deti experimentujú s rôznymi materiálmi, technikami a dieťa je vedené k samostatnej tvorivej činnosti. Dĺžka štúdia je 9 rokov.

 

2. stupeň : deti od 14 rokov: Zameraná na štúdium výtvarných výrazových prostriedkov a kompozície, možnosť špecializácie a samostatnej tvorby.