Školské poplatky (VO)

Výtvarný odbor Mesačne Suma splatná do 15.10.2018 Suma splatná do 28.02.2019
Prípravné štúdium 13 € 52 € 78 €
1. – 4. ročník, 1. časť, I stupeň 18 € 72 € 108 €
1. – 5. ročník, 2. časť, I stupeň 18 € 72 € 108 €
1. – 4. ročník, II . stupeň 18 € 72 € 108 €
  • Školné sa platí nasledovne:
    • 1. splátka do 15.10. 2018 (platba za september, október, november, december)
    • 2. splátka do 28.2. 2019 (platba za január, február, marec, apríl, máj, jún)
  • Školné je paušálne a vracia sa len pri dlhodobej absencií žiaka minimálne 6 týždňov , na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (v prípade choroby, úrazu, liečenia… je nutné doložiť potvrdenia od lekára), a zároveň upovedomiť triedneho učiteľa!

ŠKOLSKÉ POPLATKY – úhrady upredňostňujeme PREVODOM NA ÚČET ŠKOLY, variabilný symbol žiaka netreba uvádzať, na č. účtu IBAN: SK13 1100 0000 0026 2470 4646. Veľmi dôležité je uviesť v poznámke meno a priezvisko žiaka, výtvarný odbor a elokované pracovisko (základnú školu), kde žiak navštevuje výtvarnú.