Umenie pre deti – podporte nás 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa k Vám s prosbou o podporu našich umeleckých aktivít. Rozhodnite sa a darujte 2% zaplatenej dane za rok 2017 našej škole – Vašim deťom. Máte možnosť rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane (nie je to daň naviac) neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech našej organizácie a Vašich detí.

KTO SME?

Občianske združenie UMENIE PRE DETI vzniklo v roku 2012, patrí k vymedzeným právnickým osobám, ktoré môžu byť prijímateľmi finančných prostriedkov účelovo určených na stanovený cieľ. Ide o zaregistrované dobrovoľné združenie, ktorého účelom je združovať záujemcov o výtvarné a tanečné umenie. Cieľom činnosti združenia je organizovať a podporovať voľnočasové aktivity detí v oblasti výtvarnej výchovy, tanečnej výchovy a animovanej tvorby. Žiakom ponúkame plnohodnotné trávenie voľného času v kreatívnom a podnetnom prostredí prihliadajúcom na individualitu každého žiaka.

PRÁVO ROZHODNÚŤ

Aj tento rok máte ako zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba právo rozhodnúť , na aký účel bude využitá suma zodpovedajúca 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2017. V širokom spektre mimovládnych organizácií plní naše združenie preventívnu funkciu pred rôznymi sociálno-patologickými javmi, ktoré sa nachádzajú v spoločnosti a sú nástrahami pre deti a mládež.

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Získané finančné prostriedky budú použité na tieto účely:

  • Príspevok na výrobu a nákup kostýmov, rekvizít, nákup výtvarných pomôcok,
  • Organizačné zabezpečenie vystúpení, prezentácií, vernisáží a výstav,
  • Spolufinancovanie nákladov spojených s prezentáciou školy na súťažiach a festivaloch doma aj v zahraničí,
  • Spolupráca na projektoch školy s inými organizáciami.

AKO POMOCŤ?

Vyjadriť svoj záujem a podporu nášmu občianskemu združeniu môžete v prípade, že ste zamestnanec doručením potvrdenia od zamestnávateľa o zaplatení dane a vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2018. Potvrdenie o zaplatení dane Vám zamestnávateľ vystaví na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, ktorú mu treba predložiť do 15. februára 2018.

Ak ste FO alebo PO, na konci daňového priznania do príslušnej tabuľky vyplníte nižšie uvedené údaje nášho občianskeho združenia a doručíte ho na Váš daňový úrad do 31. marca 2018.

Ďalšie informácie môžete získať na www.rozhodni.sk.

Vážení rodičia a priaznivci školy, 

v prípade, že si želáte, aby Vami poukázané finančné prostriedky boli použité na konkrétne elokované pracovisko/odbor, predložte kópiu dokladu o poukázaní sumy priamo pedagógovi Vášho dieťaťa, prípadne vedeniu školy aj s uvedením názvu elokovaného pracoviska, odboru, prípadne menom pedagóga na mail: adriana.jarolinova@umeleckaskola.sk

V mene našich žiakov a Vašich talentovaných detí Vám vopred ďakujeme za Vašu podporu.

ÚDAJE K POUKÁZANIU 2%

Názov:  UMENIE PRE DETI
Sídlo: Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254558

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Pre zamestnancov

Fyzické osoby

Právické osoby