Umenie pre deti – venujte nám 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa k Vám s prosbou o podporu našich umeleckých aktivít. Rozhodnite sa a darujte 2% zaplatenej dane za rok 2018 žiakom našej školy – Vašim deťom. Máte možnosť rozhodnúť o tom, že časť Vašej už zaplatenej dane (nie je to daň navyše) neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená prostredníctvom občianskeho združenia Umenie pre detiv prospech Vašich detí.

KTO SME?

Občianske združenie UMENIE PRE DETI vzniklo v roku 2012, patrí k vymedzeným právnickým osobám, ktoré môžu byť prijímateľmi finančných prostriedkov účelovo určených na stanovený cieľ. Ide o zaregistrované dobrovoľné združenie, ktorého účelom je združovať záujemcov o výtvarné, hudobné a tanečné umenie. Cieľom činnosti združenia je organizovať a podporovať voľnočasové aktivity detí v oblasti výtvarnej, hudobnej a tanečnej výchovy a animovanej tvorby. Žiakom ponúkame plnohodnotné trávenie voľného času v kreatívnom a podnetnom prostredí prihliadajúcom na individualitu každého žiaka.

PRÁVO ROZHODNÚŤ

Ako zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba máte v tomto roku právo rozhodnúť, na aký účel bude využitá suma zodpovedajúca 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2018. V širokom spektre mimovládnych organizácií plní naše občianske združenie okrem iného aj preventívnu funkciu pred rôznymi sociálno-patologickými javmi, ktoré sa nachádzajú v spoločnosti a sú nástrahami pre deti a mládež.

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Získané finančné prostriedky budú použité na tieto účely:

  • Príspevok na výrobu a nákup kostýmov, rekvizít, nákup výtvarných pomôcok,
  • Príspevok na organizačné zabezpečenie vystúpení, prezentácií, vernisáží a výstav,
  • Spolufinancovanie nákladov spojených s prezentáciou školy na súťažiach a festivaloch doma aj v zahraničí,
  • Spolupráca na projektoch školy s inými organizáciami.

AKO POMOCŤ?

V prípade, že ste zamestnanec a žiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania žiadosťou, ktorú mu predkladáte do 15. februára 2019, požiadajte prostredníctvom nej aj o Potvrdenie o zaplatení dane.

Následne najneskôr do 30. apríla 2019 – doručte/pošlite Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba alebo právnická osoba a podávate daňové priznanie, nezabudnite na konci daňového priznania do príslušnej tabuľky vyplniť nižšie uvedené údaje nášho občianskeho združenia a podať ho na Váš daňový úrad do 31. marca 2019.

ÚDAJE K POUKÁZANIU 2%

Názov:  UMENIE PRE DETI
Sídlo: Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254558

Vážení rodičia a priaznivci školy, 

v prípade, že si želáte, aby Vami poukázané finančné prostriedky boli použité pre žiakov konkrétneho pedagóga, predložte kópiu dokladu o poukázaní sumy priamo pedagógovi Vášho dieťaťa, prípadne sken dokladu zašlite vedeniu školy na mail: adriana.jarolinova@umeleckaskola.sk

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu!

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Pre zamestnancov

Fyzické osoby

Právické osoby