Umenie pre deti

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

 

Podporte nás 2% dane.

Vážení rodičia,

sme veľmi radi, že ste si pre voľnočasovú aktivitu Vášho dieťaťa vybrali práve občianske združenie “Umenie pre deti”. Deti sú vedené hravou formou k celkovému estetickému cíteniu a rozvoju kreativity. Zoznamujú a zdokonaľujú sa v rôznych výtvarných technikách a záčastňujú sa súťaží. Výtvarné hodiny prebiehajú priamo v MŠ / ZŠ. Výučba trvá 9 mesiacov (október – jún). Výučba prebieha 1x týždenne. Školné sa platí vopred a je rozdelené do dvoch splátok. Počas roka pripravíme polročnú a koncoročnú výstavu, kde odprezentujeme výsledky práce. Je potrebné, aby dieťa na hodiny nosilo pracovný odev (plášť, tričko..) Pomôcky poskytuje naša škola – OZ Umenie pre deti.

Výtvarný odbor Mesačne Suma splatná do 30.10.2016 Suma splatná do 15.02.2017 Suma splatná do 15.04.2017
Prípravné štúdium – MŠ (deti od 5 rokov) 13 € 39 € 39 € 39 €
Základná škola 17 € 51 € 51 € 51 €
 • Školné sa platí vopred a to nasledovne:
  1. platba (október-december) do 30.10. 2016
  2. platba (január- jún) do 15.2. 2017
 • Vami vyplnenú a odovzdanú prihlášku zaregistrujeme a následne Vám bude pridelený nový variabilný symbol, ktorý je jedinečný pre každé dieťa (najlepšie je vyplniť prihlášku na umeleckaskola.sk„umenie pre deti“
 • Školné sa platí poštovou poukážkou typu U, bankovým prevodom alebo cez internet banking na
  číslo účtu: 292 986 1757/1100
 • Pri každom type úhrady treba uviesť variabilný symbol dieťaťa, MŠ alebo ZŠ, meno dieťaťa
 • Všetky údaje nájdete na poštovej poukážke, ktorú dieťa dostane na prvej hodine
 • Platby bez uvedeného, vopred prideleného variabilného symbolu nebudú akceptované
 • Ústrižok poštovej poukážky alebo iný doklad o zaplatení treba odovzdať na hodine pedagógovi a druhú časť si uschovajte. V prípade dlhodobej neprítomnosti žiaka- jeden mesiac (liečenie, pobyt v nemocnici, úrazy..), je nutné o tom oboznámiť vedenie školy písomne. Predídete tým nezhodám v platbách. Poplatok je paušálny a vracia sa iba pri dlhodobej neprítomnosti (po písomnom požiadaní).
 • Za štátne sviatky, školské prázdniny sa hodiny nenahrádzajú
 • Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas s prezentáciou žiaka v rámci propagácie občianskeho združenia „Umenie pre deti“ (brožúry, plagáty, web stránka…)
 • V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vyplnením prihlášky, poskytujete škole súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov dieťaťa na účely bežnej evidencie, potrebnej komunikácie a prezentácie práce dieťaťa po dobu štúdia dieťaťa plus max. 4roky.
 • Potvrdzujete, že ste boli oboznámení o výške školného, termínoch splatnosti a podmienkach kurzu
 • Potvrzdujete, že uvedené údaje na prihláške sú aktuálne, pravdivé a správne. Každú zmenu osobných údajov treba nahlásiť písomne vedeniu školy.

Ciele činnosti:

 1. organizovať a podporovať voľnočasovú aktivitu detí a mládeže smerom k oblastiam umenia – výtvarnému, hudobnému, tanečnému a divadelnému,
 2. zastupovať záujmy svojich členov voči iným organizáciám, orgánom i jednotlivcom v Slovenskej republike i v zahraničí,
 3. zabezpečovať vzdelávanie v oblasti metodiky vyučovania umeleckých odborov,
 4. podporovať využívanie moderných technických prostriedkov v oblasti umenia,
 5. systémom finančných a nefinančných podpôr zabezpečovať prezentáciu umenia Slovenskej republiky doma i v zahraničí,
 6. zabezpečovať a organizovať estetickú a umeleckú výchovu a rozvoj svojich členov,
 7. zabezpečovať a organizovať umelecko-estetické aktivity detí a mládeže s dôrazom na kreativitu,
 8. organizovať a podporovať súťažné a nesúťažné aktivity detí a mládeže v oblasti umeleckých disciplín (výstavy, vystúpenia, prehliadky, súťaže, koncerty a pod.),
 9. vzdelávanie v oblasti umenia, umelecko-estetická výchova detí a mládeže

POBOČKY:

Výtvarný odbor:

 • MŠ Nevädzova
 • MŠ Šancová
 • MŠ Sekurisová
 • MŠ Damborského
 • MŠ Šusteková
 • MŠ Haburská
 • ZŠ Pankúchova

Kontakt

UMENIE PRE DETI, o. z.

Prokofievova ul. č. 5, 851 01 Bratislava
Tel.: 0917 712 902 – Bratislava / výtvarný krúžok
info@umeleckaskola.sk
http://www.umeleckaskola.sk/umenie-pre-deti