Školské poplatky (TO)

Tanečný odbor Mesačne Suma splatná do 30.09.2018 Suma splatná do 28.02.2019
Prípravné štúdium (MŠ) 11 € 44 € 66 €
1. – 4. ročník, 1. časť, I. stupeň 17 € 68 € 102 €
1. – 4. ročník, 2. časť, I.stupeň 17 € 68 € 102 €
1. – 4. ročník, II.stupeň 22 € 88 € 132 €
  • Školné sa platí nasledovne:
    • 1. splátka do 30.9.2018 (platba za september, október, november, december)
    • 2. splátka do 28.2.2019 (platba za január až jún)
  • Školné je paušálne a vracia sa len pri dlhodobej absencií žiaka  minimálne 6 týždňov , na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (v prípade choroby, úrazu, liečenia… je nutné doložiť potvrdenia od lekára), a zároveň upovedomiť triedneho učiteľa!

ŠKOLSKÉ POPLATKY  – úhrady upredňostňujeme PREVODOM NA ÚČET ŠKOLY s prideleným variabilným symbolom žiaka na č. účtu IBAN: SK13 1100 0000 0026 2470 4646. Informáciu o variabilnom symbole (VS) Vášho dieťaťa získate priamo u triedneho učiteľa, prípadne u zástupkyne riaditeľky pre príslušný odbor.