Školské poplatky (TO)

Tanečný odbor Mesačne Suma splatná do 30.09.2017 Suma splatná do 15.02.2018 Suma splatná do 15.05.2018
Prípravné štúdium (MŠ) 11 € 44 € 33 € 33 €
1. – 4. ročník, 1. časť, I. stupeň 16 € 64 € 48 € 48 €
1. – 4. ročník, 2. časť, I.stupeň 16 € 64 € 48 € 48 €
1. – 4. ročník, II.stupeň 21 € 84 € 64 € 64 €
  • Školné sa platí nasledovne:
    • 1. splátka do 30.9.2017 (platba za september, október, november, decmeber)
    • 2. splátka do 15.2.2018 (platba za január, február, marec)
    • 3. splátka do 15.5.2018 (platba za apríl, máj, jún)
  • Školné je paušálne a vracia sa len pri dlhodobej absencií žiaka  minimálne 6 týždňov , na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (v prípade choroby, úrazu, liečenia… je nutné doložiť potvrdenia od lekára), a zároveň upovedomiť triedneho učiteľa!

ŠKOLSKÉ POPLATKY  – úhrady upredňostňujeme PREVODOM NA ÚČET ŠKOLY s prideleným variabilným symbolom žiaka na č. účtu IBAN: SK13 1100 0000 0026 2470 4646. Informáciu o variabilnom symbole (VS) Vášho dieťaťa získate priamo u triedneho učiteľa, prípadne u zástupkyne riaditeľky pre príslušný odbor.