Ponuka práce

Oznámenie o spôsobe spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť – Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, 851 01  Bratislava uprednostňuje vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné pozície. Na tento účel zaslané motivačné listy, životopisy a osobné dotazníky spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov eviduje v evidencii uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslaný súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do ukončenia výberového konania podľa aktuálnej voľnej pracovnej pozície zverejnenej cez naše webové sídlo /ak v súhlase nie je uvedené inak/. Tento súhlas je v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. možné kedykoľvek písomne odvolať.

 Ako uchádzač o zamestnanie máte možnosť rozhodnúť sa zaslať nám svoje osobné údaje zaslaním životopisu, motivačného listu alebo žiadosti o prijatie do zamestnania aj mimo zverejnenej voľnej pracovnej pozície a mimo vyhláseného výberového konania na konkrétnu pozíciu, a to prostredníctvom našej webovej stránky na uvedené e-mailové adresy. Týmto úkonom dávate našej spoločnosti – Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, 851 01  Bratislava dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zároveň Vás informujeme, že naša spoločnosť Vaše osobné údaje zaslané takouto formou uchová v evidencii uchádzačov o zamestnanie len v prípade doručenia Vášho písomného súhlasu na spracovanie osobných údajov. V opačnom prípade ich nearchivuje, všetky zaslané osobné údaje skartuje alebo vymaže.  

Za prejavený záujem  pracovať  v našej spoločnosti Vám ďakujeme,  avšak z dôvodu množstva doručených žiadostí na ne neodpovedáme a kontaktujeme len vybraných uchádzačov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (PDF)

Voľné pracovné miesta:

 • Pedagogický zamestnanec v kategórii: korepetítor
 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Pracovný úväzok: plný, polovičný
 • Termín nástupu: dohodou
 • Termín ukončenia podávania žiadostí: 21.08. 2017
 • Požadované predpoklady:
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy,
  • Ovládanie štátneho jazyka
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Bezúhonnosť
  • Pozitívny vzťah k práci s deťmi
  • Zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností
  • Flexibilita
 • Požadované doklady
  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Motivačný list
  • Súhlas na spracovanie osobných údajov
  • Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Výpis z registra trestov
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe do zamestnania/

 • Pedagogický zamestnanec v kategórii: učiteľ
 • Podkategória: učiteľ  ZUŠ pre tanečný odbor
 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Pracovný úväzok: plný, polovičný
 • Termín nástupu: september 2017
 • Termín ukončenia podávania žiadostí: 21.08. 2017
 • Požadované predpoklady:
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy,
  • Ovládanie štátneho jazyka
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Bezúhonnosť
  • Pozitívny vzťah k práci s deťmi
  • Zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností
  • Flexibilita
  • Práca s počítačom /WORD, EXCEL, iZUŠ, …/ – úroveň pokročilý
 • Požadované doklady:
  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Motivačný list
  • Súhlas na spracovanie osobných údajov
  • Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Výpis z registra trestov
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti