O nás

Súkromná základná umelecká škola na Prokofievovej ulici v Bratislave vznikla v roku 2000. Pôsobí ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Do konca školského roka 2014/2015 bola jej činnosť realizovaná na viacerých elokovaných pracoviskách  v rámci Bratislavy, v Pezinku, Žiline, Martine, Košiciach a Dubnici nad Váhom. Od septembra 2015 sa elokované pracoviská evidované mimo Bratislavského samosprávneho kraja stali samostatnými právnymi subjektmi, a tak súčasťou našej školy zostávajú naďalej elokované pracoviská v Bratislave.

Cieľom našej Súkromnej základnej umeleckej školy je poskytovať odbornú výučbu v rôznych umeleckých odboroch, predovšetkým v tanečnom a výtvarnom, pričom naši pedagógovia dochádzajú za deťmi do škôl, aby tak odbremenili rodičov od starosti so sprevádzaním dieťaťa do ZUŠ. Vzdelávanie je zamerané na rozvoj talentu so zámerom pripraviť deti k ďalšiemu cieľavedomému rozvíjaniu vlastných schopností.

Vyučovací proces sa uskutočňuje v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre základné umelecké školy.

Realizované vzdelávacie programy:

Tanečný odbor – V prípravnom ročníku je výučba zameraná na pohybovú prípravu, pohyb v priestore, pohybové hry a rytmické cvičenia. V I. stupni základného štúdia sú obsahom hodín okrem pohybovej prípravy a pohybu v priestore, aj tanečné motívy s rozvojom hudobného cítenia, k predmetu tanečná prax pribúdajú predmety klasický tanec, džezový tanec a ľudový tanec. 

Výtvarný odbor – cieľom je rozvoj výtvarného a estetického cítenia detí, spolu s oboznámením sa s rôznymi výtvarnými technikami.